top of page

Regulamin

Regulamin płatności i rezerwacji

1.    Rezerwacja gwarantowana to rezerwacja opłacona zadatkiem w wysokości 30% wartości  rezerwacji do 3 dni od złożenia rezerwacji.

 

2.    Brak wpłaty zadatku za rezerwację w terminie wskazanym anuluje rezerwację.

3.    Pozostała płatność za pobyt  następuje w dniu przyjazdu. Płatności można dokonywać: gotówką, kartą płatniczą lub przelewem  na poniżej podany nr konta:

Pałac Myśliwski Słonowice

nr konta: ????????????

4. Opłata za niewykorzystaną część pobytu w przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu nie powoduje zwrotu pieniędzy.

5. Niepojawienie się gościa do godziny 10:00 dnia następnego skutkuje anulowaniem rezerwacji.

6. Niewykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia nie powoduje zwrotu pieniędzy.

7. Posiłki są wydawane w godzinach:

? śniadanie: 8:00-11:00

? obiadokolacja: 15:00-17:00

niepojawienie się w wyznaczonych godzinach jest równoznaczne z rezygnacją z posiłku.

Zgodnie z pkt. 6 niniejszego regulaminu należność za posiłek nie jest zwracana.

8. Zadatek wpłacony na poczet pobytu nie jest zwracany w przypadku rezygnacji z rezerwacji. Możliwe jest jedynie wykorzystanie go w innym czasie jeżeli rezygnacja nastąpiła nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu, pod warunkiem, iż obiekt dysponuje wolnymi miejscami.

9. Opłata za zagubienie klucza lub karty – 30 zł. Przywileje i obowiązki  czyli regulamin Pałacu Myśliwskiego Słonowice

Rozpoczęcie pobytu w Pałacu Słonowice jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.

I

1.    Pokój jest wynajmowany na doby lub na termin ustalony przy rezerwacji.

2.    Najmujący pokój Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.

3.    W karcie meldunkowej Gość osobiście i czytelnie wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis.

4.    W przypadku meldunku Gościa bez  okazania dokumentu  tożsamości, Gość zobowiązany jest do bezzwłocznego uregulowania  należności ?z góry?  za usługi ( np. nocleg , obiadokolacja).

5.    Doba hotelowa od 16:00 w dniu przyjazdu do 12:00 w dniu wyjazdu.

6.    Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji   najpóźniej do godziny 9.00 w dniu , w którym mija termin najmu pokoju, co jednak nie jest wiążące dla Pałacu Słonowice. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

7.    Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy  po godz. 12.00 bez uzgodnienia z recepcją jest traktowane jako przedłużenie , co skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną dobę wynajmu pokoju według obowiązujących cen .

II

1.     W Pałacu obowiązuje cisza nocna w godz. od  22.00 do 6.00 dnia następnego.

2.    W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z gościnności Pałacu Słonowice zobowiązani są do takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób. Naruszenie tej zasady spowoduje zaprzestania świadczenia dalszych usług.

3.    Osoby niezameldowane mogą przebywać  w pokoju  w godzinach od 7.00 do 22.00

4.    Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Opłata doliczona zostanie według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji.

5.    Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie

upłynęła doba za którą uiścił opłatę.

6.    Dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci oraz za szkody  wynikłe z niewłaściwego zachowania odpowiadają opiekunowie prawni dzieci lub opiekunowie grup.

7.    Na terenie Pałacu Słonowice, w tym – w pokojach i na balkonach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych – z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych (ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529)

8. Złamanie zakazu w/w zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa, na pokrycie kosztów pralniczych oraz przyjęcie kary pieniężnej w wysokości 500 zł. W przypadku wywołania przez gościa fałszywego alarmu i przyjazdu straży pożarnej gość ponosi pełna odpowiedzialność prawną oraz finansową.

9. Pałac akceptuje zwierzęta. Akceptujemy tylko psy i koty. Opłata za zwierzęta to 20 zł za 1 dobę. Dodatkowo wymagana jest kaucja w wysokości 200 zł. W przypadku braku zniszczeń pieniądze zostaną zwrócone.

III

1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną a wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń w obiekcie powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób.

2. O zaistniałej szkodzie Gość poinformować niezwłocznie Recepcję.

3. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Wyjątek stanowią: ładowarki lub zasilacze urządzeń RTV oraz komputerowych.

4. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić i upewnić się, że są zamknięte na klucz.

5. Odpowiedzialność Pałacu za rzeczy wniesione do pokoju podlega ograniczeniu, którą regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego . jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji.

IV

1. Obiekt Pałac Myśliwski Słonowice świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję. Rozpatrywane będą tylko te reklamacje, które zostały zgłoszone w ciągu 24 godzin od momentu meldunku.

2. Pałac ma obowiązek zapewnić:

warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa

bezpieczeństwo pobytu i dyskrecję;

profesjonalną i uprzejmą obsługę

sprzątanie pokoju , wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności

gościa,

sprzątanie na życzenie gości.

3. Na życzenie gościa Pałac świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

? udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą

4. Pałac nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa na terenie parkingu . Parking Pałacu nie jest parkingiem strzeżonym. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza oraz do niezwłocznego opuszczenia obiektu.

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania z zawartych w nim zasad.

bottom of page